SME Power Up: Onlineguide för att beräkna din ERP ROI

Publicerad: 24.03.06WMS

Enterprise Resource Planning (ERP)-system är omfattande mjukvarulösningar som effektiviserar och integrerar affärsprocesser över olika organisationsavdelningar. För små och medelstora företag (SMF) erbjuder ERP-system transformativa fördelar såsom ökad operativ effektivitet, förbättrad datanoggrannhet, strömlinjeformad kommunikation och bättre beslutsfattande kapacitet.

Även om fördelarna med affärssystem för små och medelstora företag är betydande, måste företag noggrant analysera den potentiella avkastningen på investeringen innan de gör ett betydande ekonomiskt åtagande. Att beräkna ERP ROI hjälper små och medelstora företag att bedöma genomförbarheten och lönsamheten av att implementera sådana system, vilket möjliggör informerat beslutsfattande och maximerar värdet av sina investeringar.

Förstå ERP ROI för små och medelstora företag

Avkastning på investeringen (ROI) är ett finansiellt mått som används för att utvärdera lönsamheten för en investering i förhållande till dess kostnad. För små och medelstora företag som arbetar med begränsade resurser är ROI en kritisk indikator på effektiviteten och effektiviteten i deras investeringar. A 2023 Panorama Consulting studie fann att över fyra av fem organisationer (83%) som analyserade sin avkastning på investeringen (ROI) var nöjda med resultatet av deras ERP-system genomförande. 

Genom att beräkna ERP ROI kan små och medelstora företag bedöma den ekonomiska effekten av att implementera ett ERP-system och avgöra om det överensstämmer med deras strategiska mål. Här är de viktigaste övervägandena för att beräkna ERP ROI:

1. Kostnadsfaktorer

 • Initial programvara och implementeringskostnader inkluderar förskottsutgifterna i samband med köp av ERP-programvarulicenser och implementering av systemet inom organisationen.
 • Löpande underhålls- och supportkostnader: Små och medelstora företag bör ta hänsyn till de återkommande kostnaderna för programuppdateringar, underhåll och tekniska supporttjänster som ERP-leverantören tillhandahåller.
 • Utbildningskostnader för anställda: Rätt träning är avgörande för framgångsrik ERP-implementering. Små och medelstora företag bör överväga kostnaderna för att utbilda anställda att använda affärssystemet effektivt.

2. Nyttofaktorer

 • Ökad effektivitet och produktivitet: ERP-system effektiviserar affärsprocesser, automatiserar repetitiva uppgifter och ger realtidsinsikter, vilket förbättrar operativ effektivitet och produktivitetsvinster.
 • Förbättrad datanoggrannhet och synlighet: ERP-systemens centraliserade datahanterings- och rapporteringsmöjligheter förbättrar datanoggrannhet, integritet och synlighet i hela organisationen.
 • Förbättrat samarbete och kommunikation: ERP-system underlättar sömlös kommunikation och samarbete mellan olika avdelningar, vilket möjliggör snabbare beslutsfattande och smidigare arbetsflödesprocesser.
 • Minskade kostnader inom specifika områden: Genom att optimera lagernivåer, minska överskjutande lagerkostnader och effektivisera HR-processer kan ERP-system hjälpa små och medelstora företag att uppnå kostnadsbesparingar inom olika affärsfunktioner och verksamhetsområden.
 • Ökad kundnöjdhet och lojalitet: Genom att leverera produkter och tjänster mer effektivt, tillgodose kundernas behov snabbt och förbättra den övergripande servicekvaliteten, bidrar ERP-system till högre kundnöjdhet och lojalitet, vilket i slutändan driver intäktsökningen.

Steg-för-steg-guide för att beräkna din ERP-ROI

Enligt en färsk Parker Initiative-undersökningen bland distributörer och tillverkare, kan företag vanligtvis förvänta sig att se en avkastning på sin investering (ROI) från ett affärssystem inom 2,5 år. Att navigera i krångligheterna med ERP ROI börjar med ett strukturerat tillvägagångssätt. Här är en systematisk uppdelning för att vägleda små och medelstora företag genom processen:

1. Definiera specifika mål och mål

Innan de börjar beräkningen av ROI bör små och medelstora företag tydligt definiera sina mål och mål för att implementera ett affärssystem. Oavsett om man förbättrar den operativa effektiviteten, sänker kostnaderna eller ökar kundnöjdheten, kommer tydliga mål att styra ROI-analysen och hjälpa till att prioritera nyckeltal.

2. Identifiera och kvantifiera relaterade kostnader

Små och medelstora företag bör noggrant identifiera och kvantifiera alla kostnader som är förknippade med implementering och användning av affärssystemet, inklusive initial programvara och implementeringskostnader, löpande underhålls- och supportkostnader, uppgraderingar av hårdvara och infrastruktur samt utgifter för personalutbildning.

3. Fastställ och specificera potentiella fördelar

När kostnaderna har fastställts bör små och medelstora företag identifiera och kvantifiera de potentiella fördelar de förväntar sig av affärssystemet. Dessa fördelar inkluderar ökad effektivitet, förbättrad datanoggrannhet, förbättrat samarbete, minskade kostnader och ökad kundnöjdhet. Använd mätvärden som:

 • Tid sparad: Uppskatta tidsbesparingen genom att automatisera manuella processer och effektivisera arbetsflödesuppgifter med ERP-systemet.
 • Kostnadsminskning: Kvantifiera besparingarna som uppnås genom förbättrad operativ effektivitet, optimerad lagerhantering och minskade omkostnader.
 • Intäktsökning: Utvärdera de potentiella intäktsökningsmöjligheterna som underlättas av ERP-systemet, såsom förbättrade försäljningsprocesser, förbättrad kundservice och utökad marknadsräckvidd.

4. Beräkna din ROI

När kostnaderna och fördelarna har identifierats och kvantifierats kan små och medelstora företag beräkna sin ERP ROI med hjälp av följande formel:

där: Nettonytta = Totala fördelar – Totala kostnader

 • Nettoförmån representerar den totala ekonomiska vinsten eller förlusten från ERP-investeringen.
 • Totala kostnader omfattar alla utgifter i samband med att skaffa, implementera och underhålla affärssystemet.
 • ROI är en procentsats som anger avkastningen på investeringen i förhållande till den initiala kostnaden.

5. Exempel på ERP ROI-beräkningar

Att beräkna ROI kan kännas abstrakt, så låt oss se det i aktion med två förenklade exempel:

Exempel 1: Tillverkningsföretag

 • Totala kostnader: $50 000 (mjukvara, implementering, utbildning)
 • Årliga förmåner:
  • Minskade lagerhållningskostnader: $15 000
  • Ökad produktionseffektivitet (sparade arbetskostnader): $20,000
  • Förbättrade leveranser i tid (minskade kundavgifter): $5 000
 • Årlig nettoförmån: $15 000 + $20 000 + $5 000 – $0 (förutsatt att inga ytterligare underhållskostnader föreligger) = $40 000

ROI-beräkning:

ROI = (Nettoförmån/Totala kostnader) * 100

ROI = ($40 000 / $50 000) * 100

ROI = 80%

Tolkning: I detta förenklade scenario ser tillverkningsföretaget en 80% avkastning på investeringen under det första året efter implementeringen av ERP-systemet. Detta tyder på att systemet genererar betydande värde jämfört med den initiala kostnaden.

Exempel 2: Återförsäljare

 • Totala kostnader: $30 000 (mjukvara, implementering, utbildning)
 • Årliga förmåner:
  • Förbättrad lagerhantering (minskad krympning): $10 000
  • Förbättrad kundservice (snabbare utcheckningstider): $5 000
  • Ökad försäljning på grund av förbättrade produktrekommendationer: $8 000
 • Årlig nettoförmån: $10 000 + $5 000 + $8 000 – $2 000 (förutsatt årlig underhållskostnad) = $21 000

ROI-beräkning:

ROI = ($21 000 / $30 000) * 100

ROI = 70%

Tolkning: Butiken uppnår en 70% ROI under det första året. Även om det är lägre än det föregående exemplet, indikerar det fortfarande en positiv avkastning, vilket tyder på att ERP-systemet genererar värde trots den pågående underhållskostnaden.

Dessa är förenklade exempel, och faktiska ROI-beräkningar kommer att involvera mer komplexa faktorer och en längre tidsram. Men de ger en grundläggande förståelse för hur man bedömer de potentiella ekonomiska fördelarna med ERP-implementering för ditt små och medelstora företag.

6. Tolka resultat och fatta välgrundade beslut

Efter att ha beräknat ERP ROI, bör små och medelstora företag noggrant utvärdera resultaten för att fastställa genomförbarheten och önskvärdheten av att implementera ERP. 

En positiv ROI indikerar att de ekonomiska fördelarna överväger kostnaderna, vilket validerar investeringsbeslutet. Omvänt tyder en negativ ROI på att investeringen kanske inte är ekonomiskt motiverad och kräver omvärdering eller omprövning.

(Källa)

Ytterligare tips och överväganden för små och medelstora företag

Tänk på immateriella fördelar

Förutom påtagliga ekonomiska fördelar bör små och medelstora företag överväga immateriella fördelar som förbättrad arbetsmoral, bättre beslutsfattande och ökad smidighet när de utvärderar ERP ROI. Även om dessa fördelar kan vara utmanande att kvantifiera, kan de avsevärt påverka den övergripande framgången och effektiviteten av ERP-implementeringen.

Kombinera kvantitativ och kvalitativ data

Även om kvantitativa mätvärden är avgörande för att beräkna ERP ROI, bör små och medelstora företag införliva kvalitativ data och feedback från anställda, kunder och intressenter för att heltäckande bedöma systemets inverkan. Kvalitativa insikter kan erbjuda värdefulla perspektiv på användarnöjdhet, processförbättringar och förändringar i organisationskultur.

Sätt realistiska förväntningar

Tycka om korta examina som betalar bra, kan det krävas tålamod för att uppnå en stark avkastning på investeringen (ROI) med ERP. ERP-implementeringar behöver tid för att integreras och leverera mätbara resultat fullt ut. Genom att sätta upp uppnåbara mål och milstolpar kan små och medelstora företag behålla fart och förtroende när de navigerar i denna process. Detta säkerställer att de är väl positionerade för att skörda de långsiktiga fördelarna av sin ERP-investering.

Sök professionell vägledning

För små och medelstora företag med begränsad expertis eller resurser kan det att söka vägledning från ERP-konsulter eller rådgivare ge värdefulla insikter och stöd under hela ROI-beräkningen och implementeringsfasen. Erfarna konsulter kan erbjuda branschspecifik kunskap, bästa praxis, ERP-moduler att inkludera, och skräddarsydda rekommendationer för att optimera ERP-investeringar och maximera avkastningen.

Slutsats

Sammanfattningsvis är beräkningen av ERP ROI avgörande för små och medelstora företag som vill utnyttja teknologi för att driva affärstillväxt och konkurrenskraft. Genom att bedöma de ekonomiska konsekvenserna och potentiella avkastningen av ERP-investeringar kan små och medelstora företag fatta välgrundade beslut som ligger i linje med deras strategiska mål och maximerar värdet av deras resurser.

Vi uppmuntrar små och medelstora företag att använda den här omfattande guiden som utgångspunkt för att utvärdera avkastningen på ERP-system inom sina organisationer. Genom att följa den steg-för-steg-process som beskrivs i den här guiden och överväga ytterligare tips och överväganden, kan små och medelstora företag navigera i komplexiteten i ERP-investeringar med tillförsikt och tydlighet.

För små och medelstora företag som är intresserade av att lära sig mer om ERP-lösningar eller söka ytterligare vägledning om ROI-analys, rekommenderar vi att utforska ytterligare resurser, delta i branschevenemang och samarbeta med ERP-leverantörer och konsulter för att få insikter och perspektiv skräddarsydda för deras unika behov och omständigheter. Kom ihåg att välgrundat beslutsfattande är nyckeln till att frigöra den fulla potentialen hos ERP-investeringar och driva på hållbar affärsframgång.

Genom att ge små och medelstora företag kunskap och verktyg för att utvärdera ERP ROI effektivt, strävar vi efter att stödja deras tillväxt, motståndskraft och välstånd i ett allt mer konkurrenskraftigt affärslandskap.

(Källa till huvudgrafiken)

Author Avatar Sebastian Czubak

Chief Operating Officer. Ansvarig för att övervaka alla aspekter av företagets operativa verksamhet. Han har lång erfarenhet av CRM-programvarubranschen och leder framgångsrikt team inom produktutveckling, marknadsföring, försäljning och kundservice. Han ansvarar för att bygga kunskap och medvetenhet om Firmao hos kunderna.

Glöm inte att dela denna artikel!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Relaterade artiklar

Driv ditt företag framgångsrikt med Firmao